PRIVACY

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de wet is dat alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene).
Jouw naam, geboortedatum, contactgegevens, pasfoto, camerabeelden en/of geluidopnamen zijn dus allemaal persoonsgegevens. De wet kent ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Bijvoorbeeld je medische gegevens. Of gegevens over het leven van iemand.

Wanneer mogen wij persoonsgegevens van jou verzamelen en verwerken?

Bij Hulp & Begeleiding Limburg willen we dat je goed wordt ondersteund. Daarvoor hebben we jouw gegevens nodig. Wij hebben daarom een zorgverleningsovereenkomst met jou gesloten. Daarnaast moeten wij aan wettelijke verplichtingen voldoen. De wetten waar het over gaat zijn bijvoorbeeld: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als je toestemming hebt gegeven mogen wij jouw gegevens gebruiken. In het geval van levensbedreigende situaties mogen we ook jouw persoonsgegevens gebruiken.


Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

 • Achternaam, voornamen, voorletters, adres, geslacht, geboortedatum en BSN-nummer, Als het nodig is kennen wij ook jouw bankrekeningnummer en een administratienummer.
 • Gegevens over het verlenen van zorg. Denk hierbij aan: informatie over je gezondheid, de begeleidingsafspraken, de behandeling of medicijnen die je krijgt.
 • Gegevens die wij hebben gekregen van andere zorgverleners. Informatie over incidenten en gegevens over jouw belangenbehartiger(s).
 • Jouw huisarts en eventueel andere zorgverleners.
 • Andere gegevens die we nog niet hebben genoemd maar die nodig zijn voor de uitvoering van de ambulante begeleiding.

Waarom verwerken wij jouw gegevens?

 • Om jou de juiste zorg, begeleiding of ondersteuning te kunnen geven zoals we hebben afgesproken.
 • Om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren.
 • Om klachten en incidenten te kunnen onderzoeken en behandelen.
 • Om onze administratie op orde te hebben.
 • Om te kunnen berekenen wat jij moet betalen en om dit bedrag te innen.
 • Zodat wij kunnen reageren op jouw vragen of je iets kunnen vertellen.
 • Zodat we controles kunnen uitvoeren voor en door accountants, gemeenten en inspectiediensten van de overheid.
 • Wij moeten aan andere instanties kunnen laten zien dat wij ons houden aan gemaakte afspraken en regels. Denk hierbij aan de gemeente en het CAK.
 • Om onze rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Bijvoorbeeld bij de klachtencommissie, een geschillencommissie of de rechter.
 • Uitvoering geven aan wetten en regels.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Als wij jou geen begeleiding meer geven, bewaren wij jouw gegevens niet langer dan nodig. Maar wij zijn wel verplicht jouw gegevens dan nog 5 jaar te bewaren.

Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

Alleen mensen die jouw gegevens echt nodig hebben. We zijn verplicht om een dossier aan te houden waar we al je gegevens in bewaren.


Gegevens delen met andere organisaties

Het kan nodig zijn om jouw gegevens te delen met organisaties of hulpverleners die met ons samenwerken. Bijvoorbeeld de gemeente of jouw begeleiders. Er worden nooit meer gegevens gedeeld dan nodig is. Hulp & Begeleiding Limburg houdt zich aan de wet. Informatie over jouw zorg wordt alleen gedeeld met hulpverleners die direct betrokken zijn bij jouw begeleiding. Als we informatie over jou delen met iemand anders, dan moet die ander een verwerkersovereenkomst met getekend hebben.  In deze overeenkomst staan de afspraken die we met die ander hebben gemaakt, zoals waarom ze deze gegevens ontvangen. En dat ze er goed op passen. En wat ze er wel en niet mee mogen doen. In andere gevallen maken we duidelijke afspraken. Bijvoorbeeld met een gemeente over de gegevens die gedeeld worden. Verder kunnen sommige instanties informatie bij ons opvragen die we verplicht zijn te delen. Bijvoorbeeld het CAK, SVB of de inspectie voor de gezondheidszorg.